Факултетот за бизнис економија нуди кратки курсеви, воглавно по Деловен Англиски, Англиски јазик- писмено комуницирање и Квантитативни методи за економија и бизнис. На овие курсеви, соодветно на потребите,  кандидатите се стекнуваат со конкретни вештини и знаење.