IV година - Огласна табла

Резултати од испити и колоквиуми:

Октомвриска сесија:

  • Е-бизнис дистрибутивни канали
  • Меѓународни деловни финансии
  • Меѓународна економија
  • Економско истражување
  • Финансиски пазари и институции
  • Економија на развојот
  • Инфестиционен менаџмент
  • Корпоративни финансии - Студија на случај
  • Даночно право и даночен менаџмент
  • Ревизија
Последна промена: Wednesday, October 17 2018, 08:11 PM