Информации за студентска пракса

Почитувани студенти

Во моментов имате прилика да аплицирате за пракса на следниве места:

  1. Комерцијална банка, повеќе...
  2. Штедилница ФУЛМ, повеќе...

  3. Друштво за компјутерски активности ИНТЕР ДАНГОВ ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје, повеќе..

  4. Шпаркасе банка, повеќе...

За повеќе потребните документи и повеќе информации обратете се на следниов mail: biljana.gjozinska@fbe.edu.mk

Последна промена: Wednesday, November 5 2014, 10:38 PM